"He kompuroivat teillään, ikivanhoilla poluilla"

17.12.2019

Kristikansan tila? 


Onko Jumalan kansa unohtanut Jumalansa sanoen:


"Me vaellamme omien ajatustemme mukaan ja kukin meistä toimii oman pahan sydämensä paatumuksen mu­kaan." 


Onko valittu suoran, kapean ja ikivanhan polun sijaan syrjäpolkuja, raivaamattomia teitä, kiellettyjä teitä?


Jeremia LUKU 18

1. Herralta tuli Jeremialle tämä sana:

2. "Nouse ja mene alas savenvala­jan huoneeseen, sillä siellä minä an­nan sinun kuulla sanani."

3. Minä menin alas savenvalajan huoneeseen, jossa tämä teki työtä pyöränsä ääressä.

4. Jos astia, jota savenvalaja teki, meni pilalle hänen käsissään, niin sa­venvalaja teki siitä toisen astian, sellai­sen kuin hän näki parhaaksi tehdä.

5. Silloin minulle tuli tämä Herran sana:

6. "Enkö minä voi tehdä teille, te Is­raelin huone, niin kuin tuo savenvalaja tekee, sanoo Herra. Katso, te olette minun kädessäni niin kuin savi saven­ valajan kädessä, te Israelin huone.

7. Joskus minä uhkaan temmata pois, hajottaa ja hävittää kansan ja valtakunnan, 

8. mutta jos tuo kansa kääntyy pois pahuudestaan, jonka tähden minä sitä uhkasin, niin minä kadun onnettomuut­ta, jonka ajattelin tuottaa sille.

9. Joskus minä taas lupaan istuttaa ja rakentaa kansan ja valtakunnan,

10. mutta jos se tekee sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, eikä kuuntele minun ääntäni, niin minä kadun sitä hyvää, mitä olin sanonut tekeväni sille.

11. Sano siis nyt Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille: 

Näin sanoo Herra: 

Katso, minä valmistan teille on­nettomuutta, minulla on suunnitelmia teitä vastaan. Kääntykää siis kukin pois pahalta tieltänne ja parantakaa vael­luksenne ja tekonne." 

12. Mutta he vastasivat: 

"Turha toi­vo! Me vaellamme omien ajatustemme mukaan ja kukin meistä toimii oman pahan sydämensä paatumuksen mu­kaan." 

13. Sen tähden, näin sanoo Herra: "Kysykää kansojen keskuudessa, kuka on kuullut tällaisesta? Neitsyt Israel on tehnyt hyvin kauhistavia tekoja.

14. Häviääkö aukealta kalliolta Liba­nonin lumi? Ehtyvätkö kaukaa tulevat, kylminä virtaavat vedet?

15. Mutta minun kansani on unohta­nut minut, he polttavat suitsuketta tur­hille jumalille. He kompuroivat teillään, ikivanhoilla poluilla, he kulkevat syrjä­ polkuja, raivaamatonta tietä. 

16. Näin he tekevät maansa autiok­si, ikuiseksi ivan aiheeksi. Jokainen, joka kulkee sen kautta, kauhistuu ja pudistaa päätään. 

17. Kuin itätuuli minä hajotan heidät vihollisen edessä. Selkäni minä näytän heille, en kasvojani heidän onnetto­muutensa päivänä."


Kapeaa ja suoraa tietä, ikivanhaa polkua kutsutaan myös Pyhäksi tieksi ja Herran tieksi.


Jes.35:8 

Siellä on oleva valtatie, jonka nimi on Pyhä tie. Sitä ei kulje saastainen, se on niitä varten, jotka vaeltavat Her­ran tiellä. Tyhmätkään/hullutkaan eivät sillä tiellä eksy.


Tyhmätkään/hullutkaan eivät tuolla ikivanhalla tiellä eksy.

Mutta miksi tielle on tuotu kompastuskiviä, loukkauskiviä? 

Miksi tiellä näkyy paljon loukkauskiviä? 

Miksi on valittu syrjäisiä polkuja, joille houkutellaan myös muita kulkijoita?

Jumala sanoo, että Herran tiellä ei kulje saastainen. Kristuksessa lahja vanhurskauden omaavat käyvät tuolla tiellä ja sillä on helppo ja yksinkertainen pysyä.  Aidosti uudestisyntyneet tuntevat tien ja Herran... ja se on yksinkertainen uskon tie. Tie on Jeesus Kristus itse: "Minä olen tie"

Mutta silti tuolla tiellä vanhurskaat kompastelevat ja kompuroivat ja valitsevat syrjäpolkuja. Miksi?

Se on heidän oma valintansa. 

Kyse ei ole siitä etteikö ikivanha polku olisi edelleen yksinkertainen, selkeä ja helppo tunnistaa. 

Kyse on siitä, että kulkijoille ei pelkästään enää riitä tuo yksinkertainen ristintie. 

Halutaan ja kaivataan jotain muuta lisäksi. 

Houkutus tuohon haluamiseen ei kuitenkaan ole lähtöisin Hänestä, joka tielle on kutsunut. Vihollinen ja viettelijä on pääsyt sumuttamaan ja viettelemään vaeltajien mieliä ja sydämiä. 

1.Piet.1:13. 

Vyöttäkää siis mielenne ja olkaa raittiita.

1.Piet.5:8. 

Olkaa raittiita, valvokaa. 


Vyöttäkää mielenne ja valvokaa! Olkaa raittiita!

Kuinka? Miten?

Pietari kehottaa kristittyjä pysymään uskossa raittiina eli pitämään alkuperäinen, apostoleilta saatu, Raamatun sanan mukainen usko Kristukseen. Meidän tulee olla valveilla niin, että täytämme sydämemme ja ajatuksemme Jumalan sanalla tulkiten ja soveltaen sanaa oikein. Meidän tulee rukoilla ja valvoa Jumalan sanan kanssa. 

Jos emme tunne Jumalan sanaa emmekä osaa tulkita sitä oikein, niin meidät on helppo vietellä ja sumuttaa. Meidät on helppo houkutella ja vietellä syrjäpoluille.

Ensimmäinen syy syrjäpoluille eksymyksessä on siis tyytymättömyys, kyllästyminen ja apatia, joka johtaa kaipuuseen saada ristiinnaulitun Kristuksen lisäksi jotain muuta.

Toinen syy on se, että ei todella tunneta Jumalan sanaa kokonaisuudessaan. Jumalan sanaa ei tutkita eikä lueta, eikä terve sanan opetus jaksa kiinnosta eikä innostaa. 

Jos et tunne Jumalan sanaa, et voi tuntea Jumalaa sellaisena, kuin hän todella on. Jos et tunne Jumalaa sellaisena kuin hän todella on, et kykene erottamaan sitä mikä on Jumalasta ja mikä taas on pimeyttä ja eksytystä.

Joku sanoo: "Meillä on Pyhä Henki, me tunnemme Jumalan ja siksi me emme voi eksyä!"

Alkuseurakunnan apostolit seurakuntia perustaessaan olisivat voineet siis todeta samoin: 

"Ette tarvitse ohjeita, opetusta ettekä Kirjoituksia! Teillä on Pyhä Henki! Hyvin te pärjäätte ja pysytte oikealla tiellä ilman sanaa!"

Me emme siis tarvitse Kirjoituksia, koska meillä on Pyhä Henki. Pyhä Henki ohjaa meidät kaikkeen totuuteen ja opettaa meitä kaikessa. Jumala puhuu meille suoraan Henkensä kautta. Hän antaa jatkuvasti mieleemme ajatuksia ja sanoja, joilla hän ohjaa meitä! 

Sitä paitsi meillä on tämän päivän "apostolit" ja "profeetat" ja Jumalan voitelemat julistajat, joille Jumala puhuu suoraan ja jotka jakavat meille sanomaa ja ohjeita kaikkeen! Luotamme heihin sataprosenttisesti!

Juuri tuon kaltaiset asenteet ja tuon kaltaiset ajatukset vaikuttavat sen, että monet kristityt ajautuvat syrjäpoluille.

Jumala sanoo:

"Kääntykää siis kukin pois pahalta tieltänne 

ja parantakaa vael­luksenne ja tekonne."

Mutta he vastasivat:

"Turha toi­vo!

Me vaellamme omien ajatustemme mukaan."


Tätä valitettavasti tapahtuu enenevissä määrin kristikansan parissa. Uudet opit sekä raittiille uskolle vieraat manifestaatiot ovat arkipäivää ja lisääntyvät jatkuvasti. Tähän kaikkeen kristityt toteavat: "Me vaellamme omien ajatustemme mukaan." Jumala kutsuu kääntymään pois pahalta tieltä, kielletyltä tieltä takaisin ristin tielle, mutta monet vaeltajista eivät halua.

Ristin evankeliumi on vain portti tai väylä uuteen maailmaan, uuteen todellisuuteen. Ristiinnaulittu Kristus on vain kynnysmatto, jonka jälkeen sydämen ja ajatukset saa täyttää kaikki muu maan ja taivaan väliltä. Kaikki kelpaa, kaikki on sallittua! 

Keskipiste ei ole ristiinnaulittu Kristus. 

Ristiinnaulittu Kristus on sivuosa, vähäinen tekijä, joka on "pyhitetyn mielikuvituksen" mahdollistaja. 

Pääosassa on seuraavan kaltainen julistus ja opetus, jonka apostoli Johannes on kirjoittanut Hengen johdatuksessa meille varoitukseksi ja ohjeeksi:

1.Joh.4:4. 

Lapset, te olette Jumalasta, ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa.

5. He ovat maailmasta. Siksi heidän puheensakin on maailmasta, ja maail­ma kuuntelee heitä. 

6. Me olemme Jumalasta. Joka tun­tee Jumalan, kuuntelee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele. 

Tästä me tunnemme totuuden Hengen ja eksytyksen hengen.


Väärien opettajien ja väärien profeettojen julistuksen "kohteena" on ihmisen lihan mieli, joka rakastaa kaikkea sitä mitä maailmassa on ja mitä tämä maailma tarjoaa. Nuo väärät profeetat ovat maailmasta. Siksi heidän puheensakin on maailmallista ja maail­malliset ja paatuneet kuuntelevat heitä.

Väärien profeettojen puhe on siis maailmallista puhetta, ihmisen langennutta luontoa hivelevää puhetta, lihan mielen mukaista puhetta. Ja he käyttävät puheissaan Jumalan sanaa. Erona on vain se, että he käyttävät sitä kieroutuneesti, kääntämällä sitä ja tulkitsemalla sitä sellaiseen muotoon, joka hivelee ihmisen langennutta luontoa. Käyttämällä Jumalan sanaa he tekevät Jumalasta ihmisen mielen mukaisen, niin että Jumala on kaikkea sitä mitä ihminen haluaa. 

He käyttävät "saarnapaikkoja" julistaakseen toista Jeesusta ja toista evankeliumia seurakunnan keskellä. He ovat lihan mielen vallassa, langenneen luontonsa vallassa, he eivät palvele vilpittömästi ja puhtaudessa Jumalaa vaan itseään. 

Tuosta lihan mielestä kertoo Paavalin kirje roomalaisille seuraavanlaisesti:

Room.8:7,8. 

Lihan mieli on näet vihollisuutta Jumalaa vastaan, 

sillä se ei alistu eikä voikaan alistua Jumalan lain alle.

Ne, jotka ovat lihan vallassa, eivät voi olla Jumalalle mieleen.


He kertovat asioita, joita ihminen haluaa kuulla, eikä sitä mitä ihmisen olisi hyvä ja terveellistä kuulla. Tästä me tunnistamme eksytyksen hengen ja väärät profeetat. He johdattavat kuulijansa syrjäpoluille käyttäen kristillisiä termejä. Kuitenkaan he eivät puhu eikä opeta Jumalan Sanan koko totuutta vaan poistavat (jättävät puhumatta), muuttavat ja lisäävät Jumalan Sanaan asioita mielensä mukaan.

Jotka kuuntelevat heitä ja seuraavat heitä ovat vaarassa eksyä ja joutua eksytyksen hengen viettelemiksi.

Ne jotka ovat Jumalasta ovat sellaisia, jotka kuuntelevat...."pyhitettyä mielikuvitusta"..."hengen ilmoitusta"...."sanomia ja profetioita"..."uutta ilmestystä"..."lupauksia meille kuuluvasta menestyksestä ja suurista voitoista tässä ajassa"...jne.....ei vaan..

...Johanneksen mukaan Jumalasta ovat sellaiset, jotka kuuntelevat"meitä" 

eli 

profeettojen ja apostolien kautta saatuja, Pyhän Hengen inspiroimia Kirjoituksia

Toisin sanoen sellaiset ovat Jumalasta, jotka kuuntelevat Raamatun sanan tervettä oppia! Sellaiset ovat totuuden Hengen ohjauksessa!

"Joka ei ole Jumalasta, se ei meitä kuuntele." Joka ei ole Jumalasta ei kuuntele Raamatun sanan tervettä oppia. Raamattu ennustaa selvästi, että nimenomaan viimeisenä aikana ihmiset yleensä ja myös uskovat seurakunnissa kääntyvät pois Raamatun sanasta ja terveestä opista tarujen puoleen. 

Valheet, puoli totuudet ja tarut kelpaavat, mutta Jumalan sanan totuus ei kelpaa. Jumalan sanasta ja terveestä opista tulee vastenmielistä, ahdistavaa eikä sitä enää haluta eikä siedetä kuulla.

2.Tim.4:3,4. 

Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia 

vaan 

omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. 

He kääntävät korvansa pois totuu­desta ja kääntyvät tarujen puoleen.

1.Tim.4:1. 

Henki sanoo selvästi, että viimei­sinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivaaji­en oppeja tekopyhien valehtelijoiden vaiku­tuksesta


Annetaan Jeesuksen selvittää mitä tarkoittaa "kuunnella":

Luuk.6:46,47

Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon? 

Jokainen, joka tulee minun tyköni 

ja kuulee minun sanani 

ja tekee niiden mukaan

-minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on.


Henkilö, joka kuuntelee =

Tulee Jeesuksen luokse,

kuulee hänen sanaansa (Kirjoituksia)

ja

tekee niiden mukaan.


Väärät profeetat/opettajat eivät opeta oikein ja puhtaasti, vaan soveltavat sanaa väärin. He eivät tee Jeesuksen sanojen mukaan, vaan tekevät väkivaltaa Jumalan sanalle. He ovat eksytyksen hengen vallassa, eksyttäjiä seurakunnan keskellä.

Joh.8:31,32 

Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: 

"Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani

ja te tulette tuntemaan totuuden, 

ja totuus on tekevä teidät vapaiksi". 

Jes.30:9-11. 

Sillä he ovat kapinoiva kansa, vil­pillisiä lapsia, 

jotka eivät tahdo kuulla Herran opetusta. 

He sanovat näkijöille: "Älkää näh­kö", 

ja ennustajille: 

"Älkää ennustako meille tosia. Puhukaa meille miellyttä­viä asioita, nähkää meille harhakuvia.

Poiketkaa tieltä, jättäkää polku; viekää pois kasvojemme edestä Israe­lin Pyhä."Roomalaiskatolisuus...

Petri Paavolan hyvä ja selkeä opetus aiheesta: 

"Mitä katolinen kirkko opettaa?" Klikkaa!

Tässä tekstissä olen lainannut ja referoinut Petri Paavolan kirjoitusta "Mitä katolinen kirkko opettaa?" Haluan tuoda esille katolisen kirkon harhaanjohtavaa opetusta ja oppia.


Paavi

Katolinen katekismus 2005: 882. 

Paavi, Rooman piispa ja pyhän Pietarin seuraaja, "on sekä piispojen että uskovien suuren joukon ykseyden pysyvä ja näkyvä alku ja perustus". "Kristuksen sijaisena ja koko kirkon paimenena Rooman piispalla on kirkossa virkansa nojalla täysi, korkein ja yleinen valta, jota hän aina voi käyttää vapaasti."

Katolinen katekismus 2005: 891. 

"Virkansa nojalla Rooman piispalla, piispainkollegion päällä, on tämä erehtymättömyys, kun hän kaikkien uskovien ylipaimenena ja opettajana, joka vahvistaa veljiänsä uskossa, julistaa lopulliseksi jonkin uskoa tai moraalia koskevan opinkappaleen ... Kirkolle luvattu erehtymättömyys on olemassa myös piispakunnassa, kun se harjoittaa ylintä opetusvirkaansa yhdessä Pietarin seuraajan kanssa", ennen kaikkea ekumeenisessa kirkolliskokouksessa. Kun kirkko korkeimman opetusvirkansa välityksellä asettaa jotakin "uskottavaksi Jumalan ilmoituksena" ja Kristuksen opetuksena, uskovien on pitäydyttävä tällaisiin määrityksiin uskon kuuliaisuudella.427 Tämä erehtymättömyys ulottuu yhtä pitkälle kuin itse jumalallisen ilmoituksen talletus.

KATOLISEN KIRKON VÄITTÄMÄT:

 1. Paavi on Jeesuksen Kristuksen sijainen maan päällä. 
 2. Paavi on kaikkien uskovien ylipaimen ja opettaja.
 3. Paavi on erehtymätön opetuksessaan.
 4. Paavilla on täysi, korkein ja yleinen valta, jota hän aina voi käyttää vapaasti.
 5. Ja tämä Paavi tuo uskonnot yhteen rakkauden nimeen kutsuen kaikkien uskontojen edustajia Jumalan lapsiksi.


Maria

Katolinen katekismus 2005: 969. 

"Siitä myöntymisestä lähtien, jonka Maria enkelin ilmestymisessä antoi uskossaan ja säilytti horjumattomasti ristin juurella, Marian äitiys armon taloudessa jatkuu keskeytyksettä aina kaikkien valittujen lopulliseen täydellistymiseen asti. 

Marian taivaaseenottaminen ei nimittäin katkaise hänen osuuttaan pelastustehtävässä: toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja ... Tämän vuoksi kirkko rukoilee autuasta Neitsyttä avuksi kutsuen häntä uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."

Rukous neitsyt Marian patsaan edessä:

Pyhä Jumalansynnyttäjä, Neitsyt Maria. Poikasi Jeesus Kristus antoi Sinut meille Äidiksemme ja Puolustajaksemme. Sinun äidilliseen rakkauteesi turvaten pyydämme Sinua: rukoile puolestamme, että Poikasi Kalliin Veren tähden saisimme syntimme anteeksi, sieluillemme pelastuksen ja kaiken, minkä tarvitsemme Jumalan tahdon täyttämiseksi. Ano meille rakkaalta Pojaltasi sitä erikoisapua, jota tällä hetkellä erityisesti tarvitsemme (.....). Sinä, joka olet Hyvän Neuvon ja Sovinnon Äiti, auta meitä ymmärtämään paremmin, mikä on meille parasta ja vie meidät kerran Poikasi luo, jotta yhdessä Sinun kanssasi voisimme ylistää Jumalaa Sinun sanoillasi: "Voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja". Aamen.

KATOLISEN KIRKON VÄITTÄMÄT:

 1. Maria on kaikkien uskovien Äiti ja tuo äitiys jatkuu keskeytyksettä aina loppuun asti.
 2. Marialla on osuus uskovien pelastuksessa. Toistuvilla esirukouksilla hän jatkuvasti hankkii meille iankaikkiseen pelastukseen vieviä lahjoja.
 3. Uskovat rukoilee Mariaa avuksi, kutsuen häntä: "uskovien puolustajaksi, tukijaksi, auttajaksi ja välittäjäksi."


KOMENTTINI VÄITTÄMIIN:

Ensinäkin Pyhä Henki on uskovien Puolustaja, ei Maria.

Toiseksi Herra on uskovien tukija, ei Maria.

Kolmanneksi Herra on uskovien auttaja, ei Maria.

Neljänneksi me rukoilemme Jumalaa avuksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, emme Mariaa.

Viidenneksi Jeesus Kristus on ihmisten välittäjä, välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ei Maria.

1.Tim.2:5 

Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus.


Kuudenneksi Pyhä Henki ja Jeesus Kristus rukoilee meidän puolestamme, ei Maria.


Room.8: 26 ja 34

26 Myös Henki auttaa meitä heik­koudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestam­me sanattomin huokauksin.

34 Kristus Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin, ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestammeKatolinen kirkko

Katolinen katekismus 2005: "KIRKON ULKOPUOLELLA EI OLE PELASTUSTA" 846. 

Miten tämä kirkkoisien usein toistama lause tulisi käsittää? Myönteisesti muotoiltuna se tarkoittaa, että pelastus tulee kokonaan Kristukselta, Päältä, kirkon kautta, joka on hänen ruumiinsa: "Nojautuen pyhään Raamattuun ja traditioon konsiili opettaa, että tämä pyhiinvaeltava kirkko on välttämätön autuuteen. Yksin Kristus näet on Välittäjä ja pelastuksen tie, ja hän tulee meille läsnäolevaksi ruumiissaan, joka on kirkko. Hän itse on selvin sanoin korostanut uskon ja kasteen välttämättömyyttä, ja samalla vahvistanut välttämättömäksi kirkon, johon ihmiset kasteen kautta astuvat sisälle ikään kuin ovesta. Tästä syystä eivät sellaiset ihmiset voi pelastua, jotka huolimatta siitä että tietävät Jumalan perustaneen Jeesuksen Kristuksen kautta katolisen kirkon autuuteen välttämättömäksi, eivät kuitenkaan tahdo siihen liittyä tai siinä pysyä."

Katolinen katekismus 1953:225. 

Kun siis katolinen kirkko on ainoa autuuttava kirkko, niin mikä on kunkin ihmisen velvollisuus?

Jokainen joka tuntee katolisen kirkon Kristuksen oikeaksi kirkoksi, on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen.

Sivu 53

KATOLISEN KIRKON VÄITTÄMÄT:

 1. Roomalaiskatolinen kirkko on välttämätön autuuteen. Toisin sanoen, jos haluat päästä autuuteen, niin roomalaiskatolisen kirkon jäsenyys on välttämätön. Ihmisellä ei ole muita mahdollisuuksia pelastua.
 2. Jeesus Kristus itse on perustanut katolisen kirkon. Tästä syystä kuka ikinä hylkää roomalaiskatolisen kirkon ei voi pelastua.
 3. Jokainen ihminen on iankaikkisen autuuden menettämisen uhalla velvollinen olemaan sen jäsen, uskomaan sen opin, nauttimaan sen sakramentteja ja olemaan sen vallalle alamainen. Jos et ole roomalaiskatolisen kirkon vallalle alamainen niin menetät ikuisen elämän.Kaste

Katolinen katekismus 2005:213. 

Pyhä kaste on koko kristillisen elämän perustus, sisäänkäynti elämään Hengessä (vitae spiritualis janua) ja ovi, joka avaa pääsyn muille sakramenteille. Kasteessa meidät vapautetaan synnistä, ja Jumalan lapsiksi synnytettyinä meistä tulee Kristuksen jäseniä, meidät liitetään kirkkoon ja tulemme osallisiksi sen lähetystehtävästä:

"Kaste on uudestisyntymisen sakramentti, joka toteutuu veden kautta sanassa."

Katolinen katekismus 2005:1215. 

Tätä sakramenttia kutsutaan myös "uudestisyntymisen ja Pyhässä Hengessä uudistumisen pesuksi" (Tit. 3:5), sillä se kuvaa ja vaikuttaa syntymisen vedestä ja Hengestä, jota ilman "kukaan ei pääse Jumalan valtakuntaan" (Joh. 3:5).

1263. Kasteessa annetaan anteeksi kaikki synnit, perisynti ja kaikki henkilökohtaiset synnit, samoin kuin synnin rangaistukset.61 Niihin, jotka ovat syntyneet uudesti, ei jää mitään, mikä estäisi heitä astumasta Jumalan valtakuntaan, ei Aadamin syntiä, ei henkilökohtaista syntiä eikä synnin seurauksia, joista pahin on ero Jumalasta.

KATOLISEN KIRKON VÄITTÄMÄT:

 1. Lapsikasteessa ja ylipäänsä kasteessa sinä uudestisynnyt Jumalan lapseksi.
 2. Kasteessa annetaan anteeksi kaikki synnit, perisynti ja kaikki henkilökohtaiset synnit, samoin kuin synnin rangaistukset.


KOMMENTTINI VÄITTÄMIIN:

Ensinäkin lapsikaste ei ole raamatullinen. 

Toisena veden valelu (esim. otsalle) kasteena ei ole raamatullinen vaan upotuskaste. Alkukielen kastetta tarkoittava sana "baptizo" tarkoittaa upottaa, hukuttaa, viedä jonkin alle. Upotuskaste on ainoa raamatullinen kaste. 

Kolmanneksi vesikasteessa ei uudestisynnytä Jumalan lapseksi, vaan sellainen ihminen, joka on kääntynyt eli tehnyt parannuksen Jumalan puoleen ja uskoo Jeesukseen Kristukseen, että Jeesus on kuollut ristillä meidän syntiemme tähden ja noussut ylös kolmantena päivänä, sellainen saa voiman ylhäältä syntyä Jumalan lapseksi. Hän saa syntinsä anteeksi Jeesuksen veressä ja Pyhä Henki tulee häneen asumaan uudestisynnyttäen ihmisen. Vasta sen jälkeen ihminen tulee upotuskastaa Jeesukseen Kristukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 

Jeesus Kristus kantoi ruumiissaan meidän syntimme ja syntimme rangaistuksen ristin puulla. Jokainen, joka uskoo Häneen saa syntinsä anteeksi, koska Jeesus Kristus on kärsinyt syntiemme rangaistuksen kuollessaan ristin puulla. Vesikasteessa emme saa syntejämme anteeksi vaan uskomalla Kristukseen. Vesikasteella on toinen merkitys, mutta siinä emme saa syntejämme anteeksi.Ehtoollinen

Katolinen katekismus 1953:104. 

Miksi pyhä messu on ylevin uhri?

Pyhä messu on ylevin uhri, koska se on

1) arvollisin ylistysuhri
2) Jumalalle mieluisin kiitosuhri
3) tehokkain rukousuhri
4) voimakkain sovitusuhri

Sivu 129

Katolinen katekismus 1953:89.

Tuliko Kristuksen kuoltua kaiken uhrin lakata?

Ei; se uhri, jonka Kristus kerran kantoi ristillä, oli kaikkialla ja kaikkina aikoina uudistettava.

90: Mikä on tämän uuden liiton alituinen uhri?

Uuden liiton alituinen uhri on pyhä messu-uhri.

92. Mikä on pyhä messu-uhri?

Pyhä messu-uhri on uuden liiton alituinen uhri, jossa Herramme Jeesus Kristus, leivän ja viinin muodossa, papin käsien kautta verettömällä tavalla uhraa itsensä taivaalliselle Isälleen.

97. Mutta jos Kristus ei enää kuole, kuinka siis voidaan pyhässä messussa uudistaa se uhri, jonka hän ristillä suoritti?

Kristuksen ristin-uhri uudistuu pyhässä messussa verettömällä tavalla; sillä pyhässä messussa Kristus uhraa itsensä todella ja totisesti ristillä kärsimänsä verisen kuoleman vertauskuvissa, nimittäin leivän ja viinin erotetuissa muodoissa.

Sivu 126-127

KATOLISEN KIRKON VÄITTÄMÄT:

 1. Roomalaiskatolisessa messussa "ehtoollinen" eli leivän ja viinin nauttiminen, pyhä messu-uhri, on Jeesuksen Kristuksen uhraamista. 
 2. Kristuksen ristin-uhri uudistuu pyhässä messussa joka kerta verettömällä tavalla.
 3. Roomalaiskatolisessa messussa, leivän ja viinin muodossa, pyhässä messu uhrissa Kristus uhraa itsensä todella ja totisesti ristillä kärsimänsä verisen kuoleman.


Tuliko Kristuksen kuoltua kaiken uhrin lakata? (Toisin sanoen: Oliko Jeesuksen uhri 2000 vuotta sitten golgatan ristillä kertakaikkisen riittävä ja kattava?)

Ei; se uhri, jonka Kristus kerran kantoi ristillä, oli kaikkialla ja kaikkina aikoina uudistettava.


KOMMENTTINI VÄITTÄMIIN:

Tuo kaikki on Jumalan pilkkaa, Pyhän Hengen pilkkaa ja Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman pahinta häpäisyä ja halveksimista.

Miten niin Pyhän Hengen pilkkaa?

Hepr.9:14. ...kuinka paljon ennemmin Kris­tuksen veri - hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viatto­mana Jumalalle - puhdistaakaan mei­dän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa! 

 • Jeesus uhrasi itsensä ristillä Pyhän Hengen kautta, iankaikkisen Hengen kautta Jumalalle. 
 • Halveksu ja väheksy Jeesuksen uhria ristillä, niin halveksut ja pilkkaat iankaikkista Henkeä, Pyhää Henkeä.

Raamattu kertoo meille selvästi, että Jeesuksen uhri 2000 vuotta sitten oli kertakaikkinen sekä täydellisen riittävä ikuisesti ja pysyvästi. Lisää jotain tai poista jotain Jumalan Pojan uhrista, niin halveksut tuota uhria pitämällä sitä riittämättömänä.

Hepr.7:26,27

Sellainen ylipappi meille sopi­kin: pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tul­lut. Hänen ei tarvitse noiden ylipap­pien tavoin joka päivä uhrata ensin omien syntiensä ja sitten kansan syn­tien vuoksi, sillä sen hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä.

Hepr.9:27,28

Ja niin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, samoin on Kristus kerran uhrat­tu, jotta hän ottaisi pois monien synnit.

Hepr.10:10. 

...mei­dät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti.

11. Jokainen pappi seisoo päivittäin palvelemassa ja uhraa toistuvasti sa­moja uhreja, jotka eivät koskaan voi poistaa syntejä. 

12. Kristus sen sijaan on uhrannut yhden ainoan uhrin syntien vuoksi ja istuutunut ikuisiksi ajoiksi Jumalan oi­kealle puolelle. 

14. sillä hän on yhdellä ainoalla uh­rilla tehnyt pysyvästi täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.


Billy Graham

Billy Graham piti  paavia ja roomalaiskatolista kirkkoa hyvänä asiana.

Billy on sanonut seuraavaa: "Paavi on suurin modernin maailman uskonnollinen johtaja sekä vuosisadan suurin hengellinen ja moraalinen johtaja."

Billy kielsi myös Jeesuksen olevan ainoa tie taivaaseen ja Isän luokse. Billy sanoo haastattelussa seuraavaa ajassa 4:50:

"Whether they come from the Muslim world, or the Buddhist world, or the Christian world, or the non-believing world, they are members of the body of Christ because they've been called by God. They may not even know the name of Jesus, but they know in their hearts they need something that they don't have and they turn to the only light they have and I think they're saved and they're going to be with us in heaven."

"Tuleepa ihminen sitten muslimi maailmasta, budhalaisesta maailmasta, kristillisestä maailmasta tai ei uskovasta maailmasta, niin he ovat Kristuksen ruumiin jäseniä, koska he ovat Jumalan kutsumia. He eivät välttämättä edes tiedä Jeesuksen nimeä, mutta he sydämissään tietävät tarvitsevansa jotain, jota heillä ei ole, ja he kääntyvät ainoan valon puoleen, joka heillä on ja ajattelen, että he ovat pelastuneita ja he ovat kanssamme taivaassa."


Myös Kathryn Kuhlman piti katolista kirkkoa ja paavia hyvänä asiana:

Hillsong...

Videolla asiaa hillsong-ilmiöstä yleisesti. 

Hillsong johtajat ihailevat suuresti mm. menestysteologi Joel Osteenia. Hillsongin sanoma perustuukin paljolti Joel Osteenin mukaisille ajatuksille, joka on hyvin ihmiskeskeistä sekä ihmisen haluista ja unelmista kumpuavaa julistusta. 

Kun Elvis kohtaa Batmanin, Paavo Pesusienen, Hämähäkkimiehen ja alastoman cowboyn!

Hillsongin karmiva pääsiäisnäytelmä.

Hillsong pastori Carl Lentz tuntuu sanovan Oprah Winfreyn haastattelussa, että on muitakin teitä iankaikkiseen elämään, kuin Jeesus ainoastaan. 

Carl Lentz ei osaa sanoa onko homoseksuaalisuuden harjoittaminen syntiä tai onko abortin tekeminen syntiä.

Hillsong seurakunnan kiva apinatanssi :)                                                                  .

Ajassa 1:00: "Hillsong konferenssi, jossa evankeliset, karismaatikot ja katoliset palvovat yhdessä Jumalaa"

Äärikarismaattinen liike, tietyt evankeeliset liikkeet ja roomalaiskatolinen kirkko ovat yhdistymässä vauhdilla näinä päivinä. 

Laululista: 

05:20 - The Greatest Show 10:18 - All I Want for Christmas 

12:55 - Santa Tell Me 15:30 - Cold December Night 19:55 - Sleigh Ride 

21:27 - Hej Mitt Vinterland 22:30 - Pepparkaksgubbar 23:19 - En Sockerbagare 

24:23 - Santa's Coming for Us 25:56 - Let it Snow 28:04 - A Million Dreams 

31:42 - Det Lilla Ljus 34:13 - Stilla Natt 39:05 - Bollywood Kiki 

45:56 - Winter Dreams 48:08 - Real Santa 50:32 - Jingle Bells 

53:06 - Christmas is Around the Corner 58:17 - Maria Vet Du Om 

1:05:28 - Silent Night 1:08:30 - Predikan 1:15:24 - Let There Be Light 

1:19:39 - O Helga Natt 1:25:50 - Tipp Tapp 1:28:05 - The Nutcracker 

1:31:05 - Hosanna/Joy to the World 1:38:12 - Noel 


Tässä Tukholman Hillsong seurakunnan vuoden 2018 joulujuhlassa oli 27 laulua. Ruotsia ja englantia taitavat osaavat sanoa, kuinka monta kristillistä laulua laulettiin tuossa joulujuhlassa?

Olla kolmesta kappaleesta otteita sanoituksista, joita laulettiin tuossa joulujuhlassa. Lauluissa lauletaan joulupukille, odotetaan hartaasti joulupukkia, kirjoitetaan kirjeitä joulupukille ja kerrotaan hänelle salaisimmat toiveet/haaveet.

Lauletaan poroille taivaalla, lauletaan kuulle 🌑 niin, että se pääsee vapaaksi. Joulupukki on enkeli puun latvassa, lauletaan hengelle korkeuksissa, lauletaan koko sydämen pohjasta rakkautta joulupukille, sillä hän tulee tänä jouluna meille!


Christmas is Around the Corner

"Christmas is just around the corner
Christmas you feel it in the air
Better write all your letters to Santa
There's shopping and wrapping to do
I bet you'll never believe it
When you see what I got you
You're gonna love it"

"We've been waiting all year
And it's finally here
Yes it's finally here
It's finally here
Christmas"

Santa Tell Me

"Santa, tell me if you're really there
Don't make me fall in love again if he won't be here
Next year
Santa, tell me if he really cares
'Cause I can't give it all away if he won't be here
Next year"

Santa's Coming for Us

"Singing to the deer in the sky
Singing as they jingle, jingle, jingle tonight
Singing to the moon, set it free
You're the angel on the top of my tree
Singing to the spirit above
Sing your heart out with all of your love
Santa's coming for us" 

"Santa's coming for us
Santa's coming for us
Santa's coming for us
Santa's coming for us
Santa's coming for us
Oh, Santa's coming for us"

"Send your letters off to Santa, baby
Tell him all your secret wishes, too
Send your letters off to Santa, baby
Hoping all your wildest dreams come true"


Hillsong edustaa koko ajan enemmän ja enemmän liberaaliutta sekä heikkoa, vesitettyä evankeliumia. Liike on erittäin tunteisiin vetoava ja puhuttelee suurta joukkoa nuoria ja nuoria aikuisia. Hillsongin salakavala ja "huomaamaton" vaikutus seurakuntiin ja kristittyihin on huolestuttavaa, koska se vieraannuttaa sanan mukaisesta terveestä opista. "Huomaamaton" juuri sen tähden, koska henkilöt, jotka ovat mukana Hillsong tyyppisissä seurakunnissa, eivät yksinkertaisesti kykene näkemään liikkeessä mitään sanan vastaista tai sellaista, joka olisi Jumalaa loukkaavaa. 

"Hei!" 

"Jos mukana on näin paljon innostuneita ihmisiä ympäri maailmaa, niin se ei voi olla kovinkaan väärin!?"

Niinpä....

Bethel...

When Heaven Invades Earth 

(Kun taivas tunkeutuu maan päälle)

Videolla Bill Johnsonin kirjan arviointia.


Alla olevassa osoitteessa suomeksi asiaa kyseisestä kirjasta, Bill Johnsonista ja Bethel-yhteisöstä:

Alla olevassa osoitteessa suomeksi asiaa toisesta Bill Johnsonin kirjasta The Physics of Heaven (Taivaan Fysiikka):

Lindsay Davis kertoo kokemuksiaan Bethelin raamattukoulusta

Ajassa 38:10 Lindsay kertoo, kuinka Bethel raamattukoulun oppilaat lojuivat "hengessä" parkkipaikalla, jolloin yksi oppilaista ottaa toisen makoilevan henkilön jalasta kiinni käyttäen sitä "Pyhän Hengen rynnäkkökiväärinä".

Bethelin raamattukoulun oppilaita viedään hautuumaille imemään haudoista "voitelua".

Bill Jonsonin vaimo Beni kertoo, kuinka hän ja joukko muita alkoi herättelemään nukkuvia/uinuvia enkeleitä autiomaassa ja sitten....lankesi valtava "hengen" läsnäolo!

Ajassa 8:15 Bethel yhteisön lastentyöntekijä kertoo, kuinka lapset käyvät vierailemassa taivaassa. Lapset kohtasivat toisiaan taivaassa samaan aikaan ja viettivät siellä aikaa yhdessä seikkaillen. 

Lastentyöntekijä näyttää videon lopussa lasten tekemiä piirrustuksia, joissa lapset kuvailevat mitä he näkivät ja kokivat taivaassa. Lapset piirsivät paperille omissa nurkkauksissaan, jotta varmistuttaisiin siitä, että he eivät matkisi toistensa piirustuksia. Aikuisten yllätykseksi piirrustukset olivat samanlaisia.

Uskon sana, menestysteologia, karismaattinen liike...

Benny Hinnin veljenpoika Costi Hinn arvioi karismaattista liikettä ja menestysteologiaa.

Ajassa 27:20 Costi kertoo, kuinka he yöpyivät Bennyn kanssa Burj Al Arab -hotellissa Dubaissa, jossa yksi yö kuninkaallisessa sviitissä maksoi 25 000 dollaria. He liikkuivat maasta toiseen yksityiskoneella.

Costi Hinn alkaa kertomaan ajassa 9:40, kuinka hänen mielestään Benny Hinnillä ja muilla samankaltaisilla uskon sana/menestysteologi -julistajilla on toinen Jeesus ja toinen henki ja toinen evankeliumi. (2.Kor.11:4)


Joku voisi ajatella:

"Ohho! Nyt Costi Hinn kyllä veistelee liian suurta puuta, liian pienellä veitsellä!"

Joku saattaa tietää David Wilkersonin?

Jospa hänellä olisi tuohon puuhun hieman isompi työkalu?

https://www.kristitynfoorumi.fi/srkhapaisy.htm

David veistelee saarnassaan (alla otteita saarnasta) seuraavanlaisesti Times Square Church -seurakunnassa, jossa hän toimi pastorina:


"Pelkään, että tämä aamupäivän sanomani saa aikaan sen, että jotkut teistä eivät enää koskaan tule tähän seurakuntaan. Tämä ei ole naurun asia enkä yritä olla teatraalinen. Sanon näin koska tiedän tulevani puhumaan totuutta. 

Yhteisöömme kuuluu ihmisiä, jotka ovat mukana siinä mistä tulen puhumaan. He ovat antaneet minulle kasetteja ja kirjoja ja tiedän heidän olevan mukana toiminnassa, jonka haluan paljastaa Pyhän Hengen avulla. Haluan puhua teille seurakuntakokouksen häpäisystä.

Aloitamme Sefanjan kirjan 3 luvusta. Tämä on vakavaa ja pyydän teitä rukoilemaan, että Herra antaa minulle murtuneen mielen, jotta sanoma tulisi esille Hänen haluamallaan tavalla - ei röyhkeydellä vaan murtuneella mielellä Hänen edessään.

Eräs asia on ollut painona sydämelläni ja olen pyytänyt Herralta tilaisuutta käsitellä sitä. Hän on sallinut minun tehdä se tänä aamuna. Luvussa 3 jakeessa 18 on profeetta Sefanjan profetia: "Jotka murehtivat, kaukana juhlakokouksista, ne minä kokoan: nehän ovat sinusta, niitä häväistys kuormana painaa"...

Profetia koskee Israelia, Jerusalemia mutta myös Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa viimeisenä aikana. Ensin Jumala puhui juutalaisille sanoen, että Hän aikoo koota yhteen kansakuntien sekaan hajotetut. Mutta Hänen aikomuksensa oli tuoda takaisin vain ne, joilla oli murtunut mieli Israelin luopumuksen takia...

Hän muistaisi kaikkia, jotka kantavat häpeää jumalanpilkasta ja kaikista kauheuksista, joita tehdään Jumalan huoneessa. Niitä, joiden sydämellä on taakka, niitä jotka surevat ja valittavat seurakunnan tilaa.


Ensiksi - petolliset paimenet ovat kylväneet pilaantunutta siementä.

Tämä tunnetaan menestysevankeliumin nimellä ja se on yksi suurimmista häväistyksistä Jeesuksen Kristuksen seurakuntaa vastaan kautta aikojen. Tämä vääristynyt evankeliumi myrkyttää ihmisjoukkoja kaikkialla maailmassa, jopa Kiinassa ja Afrikassa. Se on amerikkalainen evankeliumi, keksitty ja levitetty rikkaiden amerikkalaisten evankelistojen ja saarnaajien kautta - rikkaiden! Minusta on hälyttävää nähdä kuinka monet kuuntelevat kasetteja ja katselevat videoita näistä menestys konferensseista eivätkä sure, eivätkä tunne taakkaa siitä mitä tapahtuu. Tämä myrkky leviää maailman joka puolella...

Menneellä viikolla minulle annettiin Kenneth Copelandin kokouksesta taltioitu video. Kun kuuntelin puhujaa olin ällistynyt. 

Jos luet Uutta testamenttia huomaat kuinka apostoli Paavali nimesi väärät profeetat. Hän varoitti heistä ja nimesi heidät. 

Sanon nyt, jos et sure sen tähden mitä puhun olet sokea. Olet hengellisesti sokea. Sinulla on kova sydän. Tiedätkö mitä "kova sydän" on hepreaksi? Se tarkoittaa sydäntä, jonka ympärillä on kova kilpi ja näin puhdas evankeliumi ei pääse läpi. Mielet on niin kyllästetty tällä tasapainottomalla evankeliumilla, että et voi saavuttaa monia heistä. Heille ei voi saarnata totuutta, heille ei voi näyttää Sanasta muuta koska heidän sydämensä on kilven ympäröimä - kovasydämiset!

Jos olet ruokkinut sieluasi Copelandin tai Haginin opetuksilla et pidä siitä mitä kuulet. Mutta olen paimen. Olen Jumalan kutsuma. Lupasin tälle seurakunnalle, että niin kauan kuin olen tässä virassa ja saarnatuolissa, kun näen susien lampaiden vaatteissa ryöstävän laumaa nousen ja puhun sitä vastaan. Sanon tämän murtunein mielin.

Yksi julistajista nousi ylös ja sanoi: "Teimme liiton veli Copelandin kanssa seuraavan vuoden ajaksi, 365 päivän varalle. Yksikään meistä ei tule kärsimään yhtenäkään päivänä. Emme koe hetkenkään epätoivoa. Emme koskaan sairasta emmekä koe puutetta. Nautimme kaikista siunauksista. Hylkäämme kaiken kärsimyksen, kivun ja taloushuolet."

Näin sopii puhua kun on huipulla!

Tämä murehduttaa minua eniten, näin julistettiin - 

"Pyhä Henki ei voi tulla yllemme ennen kuin olemme rahavirrassa. Ennen kuin rikastumme Pyhä Henki ei voi tehdä työtään."

Kuinka tämä vaikuttaa sinuun? Mitä ajattelet kun näet palkkansa varassa juuri ja juuri toimeentulevien ihmisten yht äkkiä juoksevan villisti ympäriinsä kun julistaja sanoo: "Juokse rahan takia"? 

Tai kun ihmiset kiemurtelevat kuin käärmeet istuimiltaan lattialle ja julistaja sihisee käärmeen lailla. (Tarkoittaa Kenneth Haginiä.Huom. bloggaajan lisäys)

Mitä kummaa on tekeillä?

Tämä on seurakuntakokouksen häpäisy.


Toiseksi: Pyhän Hengen vääristely

Tämä on häpeällisintä. Pyhä Henki on esitetty sillä tavoin koko maailmalle, että meidän kaikkien tulisi langeta kasvoillemme maahan. 

Aikamme seurakunnissa, julistajilla, on niin vähän arvostelukykyä jäljellä. 

He eivät erota milloin Pyhää Henkeä vääristellään tai pilkataan. 

Tuhannet ihmiset menevät suuriin parantamiskokouksiin ja ristiretkiin ja he näkevät asioita, jotka luullaan Pyhän Hengen toiminnaksi. Ylistäessään ja palvoessaan he eivät tiedä, että julistaja pilkkaa ja häpäisee Pyhää Henkeä. He eivät tajua sitä.

Kokonaiset karismaattiset seurakunnat, helluntailiike, on hajallaan - kirjaimellisesti rikki revittynä valheherätysten takia. 

Kaikenlaista tapahtuu. Jotakin uutta esitellään lähes viikoittain eivätkä johtajat tiedä pitäisikö uusi ottaa vastaan vai kirota se. He eivät tiedä mitä tehdä.

Mitä näemme aikamme ns. herätyksissä ja mikä liitetään Pyhän Hengen yhteyteen, sitä emme löydä Kirjoituksista. 

Mikä ei ole löydettävissä Sanasta pitää heti hylätä - täysin hylätä.

 Itken kun katson näitä videoita, joita ihmiset ympäri maata lähettävät minulle. Ihmisjoukot ruumis vapisten ilman kontrollia, ihmiset putoilemassa lattialle, hysteerinen nauru, hoipertelu kuten juopuneessa tilassa, käärmeen lailla kiemurtelu, villien eläinten lailla kiljuminen - 

ja sitten meillä on julistaja, joka puhaltaa ihmisten ylle ja saa heidät kaatumaan ikään kuin Pyhä Henki olisi tullut lihaksi hänessä. Tämä henkilö heittää takkinsa ihmisten ylle ja sanoo, "Tämä on Herran käsi". (Tarkoittaa Benny Hinniä. Huom.bloggaajan lisäys)

Yksi evankelista kutsuu itseään "Pyhän Hengen baarimikoksi". Hän sanoo, "Tule baariin ja ota Pyhän Hengen drinkki". He kutsuvat tätä uudeksi viiniksi. (Tarkoittaa Rodney-Howard Brownia.Huom. bloggaajan lisäys)

Maailma katsoo tätä hulluutta ja tiedät mitä he ajattelevat - se on sirkus, Pyhä Henki on sirkuksen johtaja, se on karismaattinen sirkus.

En välitä enää mitä kukin ajattelee. En välitä jos eräät haluavat pois postituslistaltamme. Välitän heidän sieluistaan. 

Minun vastuullani on varoittaa ja kertoa, että kaikki tuo on häväistystä ja Raamatun mukaan meidän tulisi surra sitä. 

Vanhinten tulisi murehtia, seurakunnan, pastorien ja evankelistojen tulisi murehtia ja meidän tulisi rukoilla.

Jos uskot sanani todeksi ja sinulla on kotona näitä kirjoja ja kasetteja niin hävitä ne! Älä jaa niitä muille vaan polta ne! 

Jos joku kutsuu sinua näihin tilaisuuksiin älä mene vaan sano:

 "Haluan kuulla puhdasta Sanaa, joka auttaa minua hengellisesti kasvamaan. En halua mitään, mitään opetusta, joka vahvistaa lihaani...".


David Wilkersonin saarna päättyy.

Alla videot Benny Hinnistä ja Joyce Meyeristä.

Benny Hinnin viimeaikaista "vilpitöntä" rahankeräystä omalle työlleen...ja tietenkin saat vastineeksi valtavia siunauksia kuten parantuminen, taloudellinen menestyminen, vaikeuksista selviytyminen jne...

Joyce Meyer, se kuuluisa, suosittu ja todella rikas.....

...jonka oppeihin kuuluu, että Jeesus kärsi kuolemansa jälkeen ristillä helvetissä kolme päivää ja kolme yötä saatanan ja demoneiden kidutettavana. 

Joyce opettaa myös, että me kristityt olemme jumalia. Meidät on palautettu uudestisyntymässä samankaltaiseen tilaan, jollaisessa Aadam ja Eeva olivat paratiisissa ennen syntiinlankeemusta. Aadam ja Eeva olivat paratiisissa näiden opettajien mukaan Jumalan kaltaisia eli jumalia!

Kumpikin noista opetuksista on harhaoppia ja väärin ja eksytystä. Joyce ei ole kieltänyt noita opetuksia eikä pyytänyt anteeksi kyseisiä opetuksia. Hän jatkaa edelleen yhteistyötä tunnettujen menestysteologien kanssa. Missään vaiheessa Joyce ei ole sanoutunut kokonaisvaltaisesti irti vääristä opeistaan, evankeliumilla menestymisestään, muista harhaopettajista...jne. Hän jatkaa samalla tiellä edelleenkin.

Todd White...

Todd on "uutta rotua", joka elää läheisessä, intiimissä suhteessa Jumalaan. "Uusi rotu" vaeltaa nuhteettomasti, tuo ilmi Jumalan valtakunnan maan päällä ja suorittaa ihmeteltäviä ihmeitä jatkuvasti.

....tietysti toinen vaihtoehto on, että kyseistä "uutta rotua" ei ole olemassakaan!

Todd kertoo, kuinka hän vaeltaa niin läheisessä suhteessa Jeesukseen ja Isään, ettei koskaan riko Jumalaa vastaan tai tee mitään mikä loukkaisi Jumalaa.


Todd Whiten opetus muistuttaa pelagiolaisuuden harhaoppia. Teologi Pelagius toi esille seuraavanlaisia ajatuksia (Lähde Wikipedia):

 • Mooseksen lakia on mahdollista noudattaa, ja sen noudattaminen pelastaa siinä missä evankeliumitkin [olennaista on elää rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti] (Mark 12:28-34, Luuk 10:25-28)
 • Jopa ennen Kristusta oli olemassa synnittömiä ihmisiä (Luuk 1:5-6, Room 5:14)

Pelagiuksen oppi julistettiin harhaopiksi 411 Karthagon synodissa ja myöhemmin 431 Efesoksessa.

"Toronton nauruherätys", "Pensacola herätys", "Lakeland herätys"... 

Brownsville Pensacola

Ajasta 18:50 lähtien aikaan 37:00 asti outoa käyttäytymistä...

Kenneth Hagin ja "herätys"

Toronto "herätys"

Brownsville Pensacola

Kastamisen yhteydessä tapahtuvaa outoa käyttäytymistä....

Kenneth Hagin ja "herätys"

Toronto "herätys"

Heidi Baker ja kumppanit ylistävät Toronton "herätystä" valtavaksi Jumalan työksi.Lakeland "herätys" ja Todd Bentley...

Todd Bentleyn jatkuvat vierailut taivaassa, jossa jutellut monien Raamatun henkilöiden kanssa kuten Paavali, Toddin kasvot loistaa kuin Mooseksella, hotellihuoneessa vierailee Daavid, enkelit pelaa jalkapalloa, enkelit avaa Toddin rinnan sirkkeleillä taivaassa!:

"Tahdon kertoa toisen osan profeetallisesta kohtaamisesta, joka minulla oli Seattlessa enkelien kanssa, kun kuuntelin Bill Johnsonin puhetta. 

Minut vietiin yllättäen katon läpi ja löysin itseni leikkauspöy- dältä. Tässä hengellisessä kokemuksessa ilmestyi neljä enkeliä, jotka seisoivat kaksi kummallakin puolellani. 

Sydämeni pamppaili, kun näin heidän lähestyvän minua sirkkelin kanssa. He laittoivat sirkkelin rintakehälleni ja leikkasivat sen auki. Kaikki sisukseni levisivät ympäriinsä. 

Sitten he laittoivat pieniä laatikoita sisälleni ja selittivät niiden olevan sisimpääni välitettyjä totuuksia. Kuin olisi saanut Pyhän Hengen implantteja! 

He sanoivat minulle, että aika on lyhyt: Elonaika joutuu. On vielä niin paljon tehtävää, että joskus täytyy laittaa sisään 20 vuoden edestä tietoa yhdellä kerralla."

s.18. Lakelandin Herätys ja Todd Bentley - Yliluonnollista ylikierroksilla? © Pasi Turunen ja KUVA JA SANA, 2008.


..."joukkio alkoi heittelemään ostoskeskuksessa "Pyhän Hengen tulipalloja" ihmisiä kohti saaden ihmiset säikkymään!"....ja tässä oli vain pintaraapaisua  Toddin seikkailuista! Mitä ajatella tästä kaikesta?

Vastaus: 

New Age ja toisen hengen vaikutus.

Pasi Turusen blogiteksti liittyen Toddiin. Klikkaa!

"TODD BENTLEY: BAM! YLILUONNOLLISTA YLIKIERROKSILLA. Klikkaa!Videolla mm. Peter C Wagner, Bill Johnson, Rick Joyner, John Arnot (yksi Toronton nauruherätyksen keulahahmoja) ja muita siunaamassa Todd Bentleytä "Lakelandin herätyksen" keskellä ja tunnustamassa apostolisella valtuutuksella "herätyksen" valtavaksi Jumalan Hengen toiminnaksi.

Sid Roth ja Heidi Baker...

Sid Roth kertoo, suomalaisille TV7 kanavalta tutuksi tulleessa ohjelmassaan "Yliluonnollista" haltioissaan yleisölle, kuinka edesmennyt Smith Wigglesworth otti kuolemaisillaan olleen vauvan syliinsä, heitti vauvan seinään ja ottaen vauhtia potkaisi maahan pudonnutta vauvaa kuin amerikkalaista jalkapalloa, jolloin vauva lensi kaaressa ties minne. Näin vauva tuli terveeksi...

Sid Rothin toiminnan arviointia.


"Yliluonnollista" -ohjelmassa vierailevat henkilöt ovat poikkeuksetta täysillä mukana oudoissa liikehdinnöissä ja eksytyksessä. Sid Roth ottaa ohjelmaansa mitä oudoimpia julistajia sekä niin sanottuja profeettoja ja apostoleja, jotka kertovat oudoista tempauksistaan, kokemuksistaan, opeistaan ja taivasvierailuistaan. Olen henkilökohtaisesti katsonut monia Sid Rothin "Yliluonnollista" ohjelman jaksoja, joista voi vain todeta, että niistä on terve ja raitis kristillisyys kaukana.


Suomessakin vierailleen Heidi Bakerin kerrontaa siitä, kuinka Jumala esitteli hänelle taivas vierailulla eri ruumiinosien varastohuoneita kuten silmät, korvat, jalat, kädet...jne. 

Loppu tunnelmia...

"Ihmisjoukot ruumis vapisten ilman kontrollia, ihmiset putoilemassa lattialle, hysteerinen nauru, hoipertelu kuten juopuneessa tilassa, käärmeen lailla kiemurtelu, villien eläinten lailla kiljuminen - ja sitten meillä on julistaja, joka puhaltaa ihmisten ylle ja saa heidät kaatumaan ikään kuin Pyhä Henki olisi tullut lihaksi hänessä." -David Wilkerson-

"Mitä näemme aikamme ns. herätyksissä ja mikä liitetään Pyhän Hengen yhteyteen, sitä emme löydä Kirjoituksista. Mikä ei ole löydettävissä Sanasta pitää heti hylätä - täysin hylätä." -David Wilkerson-


Juopumus hengessä ei ole raamatullista. 

Raamattu ei tunnusta eikä tunne David Wilkersonin yllä kuvailemia kokemuksia Pyhän Hengen vaikutukseksi.

Jumala kertoo meille profeetta Jesajan kautta mitä mieltä Hän on juopumuksesta: 

(Huom. Nyt ei siis puhuta alkoholi-juopumuksesta) 

Jes.29:9,10

Hämmästykää ja ihmetelkää, 

tuijottakaa itsenne sokeiksi ja jääkää sokeiksi! 

He ovat juovuksissa, mutta eivät viinistä; 

he hoippuvat, mutta eivät väkijuomasta.

Sillä Herra on vuodattanut tei­dän päällenne raskaan unen hengen ja sulkenut teidän silmänne, profee­tat, ja peittänyt teidän päänne, näki­jät.


"Hengessä juopumus" ei ole siunaus, vaan raskaan uneliaisuuden henki. 

"Hengessä juopumus" ei ole siunaus, vaan ne jotka ovat juovuksissa "hengestä" ovat Herran sokaisemia.www.elijahlist.com

"Elian Lista" sivustolla esiintyy paljon henkilöitä, jotka allekirjoittavat ja hyväksyvät näissä Kristityn Vaellus-julkaisuissa esiin tulleita vääriä oppeja ja epäraittiita ilmiöitä. 

Sivustolla esiintyy paljon tunnettuja nimiä, jotka opettavat väärää oppia ja heidän joukossaan samalla sivustolla esiintyy paljon myös vähemmän tunnettuja nimiä.

"Elian Lista"-sivusto tuo julki "profeettojen" ja "apostolien" viimeisimpiä sanomia ja profetioita. Löydät viimeisimmät 50 profetiaa otsikosta "ARCHIVES" ja alaotsikko "Last 50 Words" 

Näissä "eksyttävissä tuulissa" ON PALJON mukana pastoreita, evankelistoja ja julistajia ympäri maailmaa. Tarkemmin sanottuna heistä löytyy edustus joka maasta, jossa on kristillisiä seurakuntia.  

Monet näistä kiertävistä julistajista ei ole välttämättä ollenkaan tunnettuja. Siksi on äärimmäisen tärkeää aina tuntea julistajien taustat tarpeeksi hyvin (heidän vaelluksensa ja opetuksensa) ennen kuin heitä kutsuu vierailemaan seurakuntiin ja erilaisiin tapahtumiin. 

Seurakunnissa on oltu liian sinisilmäisiä ja huolettomia kiertävien julistajien suhteen ajatuksella: 

"He julistavat Raamattua, Jeesusta, parannuksen tekemistä ja herätystä niin se on silloin vain hyvä ja siunaava asia! Tämän ja tämän kiertävän julistajan kokoukset ja tilaisuudet ovat olleet siunattuja ja virvoittavia ja innostavia!"

Monesti todellisuus on ollut lähemmin tarkastellessa, että nämä "siunatut julistajat" opettavat ja ovat omaksuneet mitä erikoisimpia oppeja. He eivät vain ole tuoneet kyseisiä asioita esille kovinkaan selkeästi pidetyissä kokouksissa tai niissä tilaisuuksissa joita on kuunneltu tallenteilta. 

Monta kertaa käy niin, että kun nämä julistajat ovat saaneet ajan kanssa muodostettua ja rakennettua tiettyihin seurakuntiin ja pastoreihin hyvän luottamuksen, niin he alkavat tuomaan vasta myöhemmin esiin näitä erikoisuuksia pikku hiljaa ja pieninä annoksina. Näin saadaan kuulijat ja seurakunnat avoimesti ja ilman epäilystä vastaanottamaan "uutta oppia", "uutta siunausta",  "uutta ilmestystä" ja "uutta voitelua".

Jer.29:8,9

Sillä näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: 

Älkää antako profeet­tojenne ja tietäjienne, joita teillä on keskuudessanne, pettää teitä 

älkääkä kuunnelko unia, joita he näkevät, sillä he profetoivat teille valheellisesti minun nimessäni. 

Minä en ole lähettänyt heitä, sanoo Herra."


David Wilkerson:

"Aikamme seurakunnissa, julistajilla, 

on niin vähän arvostelukykyä jäljellä.

He eivät erota milloin Pyhää Henkeä vääristellään tai pilkataan. "

Luo kotisivut ilmaiseksi!